Leveringsvoorwaarden

Op alle door Klutman Projectmanagement te verrichten werkzaamheden gelden de volgende leveringsvoorwaarden.

 • Klutman Projectmanagement hanteert De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur.
  De DNR 2011 kunt u hier downloaden.
 • Is er sprake van het doen van voorstudies, waaronder wij verstaan het opstellen van indicatieve kostenbegrotingen, het opstellen van investeringskostenopstellingen, het maken van rendementsberekeningen, dan is aanvullende op Regeling onder A het volgende van toepassing”
  • De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Klutman Projectmanagement ter beschikking gestelde gegevens. Klutman Projectmanagement is niet aansprakelijk voor onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens.
  • Klutman Projectmanagement is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke rechtstreeks gevolg is van een aan Klutman Projectmanagement toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
  • De maximale aansprakelijkheid van Klutman Projectmanagement is beperkt tot 50% van het honorarium van de betreffende opdracht.
 • Klutman Projectmanagement kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade verband houdende met advisering en/of uitvoeren, begeleiden e.d. van aanvragen voor subsidieregelingen en overige overheidsregelingen.